• 989199100453+
  • شنبه تا چهارشنبه : 8:30 - 17:00 و پنج شنبه ها 8:30 - 13:00
  • شبکه های اجتماعی اوج کارکردهای روابط اجتماعی در دوران حاضر است . عمق نفوذ و کارکرد این شبکه ها که در پس آن افراد واقعی با ادراک های مختلف وجود دارند بر کسی پوشیده نیست . ما با راهبردهای خود و پیاده سازی سرویس های پیشرفته از این رسانه ها و شبکه ها برای معرفی ، حفظ و افزایش محبوبیت شما استفاده خواهیم کرد .